SØR-FRON KONKURRERER OM NASJONAL JORDVERNPRIS

nydyrking m doser olareide
Najonal jordvernpris er eit tiltak for å syne fram kva som kan gjerast for å ta vare på matjorda vår. I alt konkurrerer 23 kandidatar frå heile Noreg om…

750 000 KR EKSTRA TIL SKOGSVEGAR I OPPLAND

skogsbilveg jon sigurd leine
Oppland har fått 750 000 kr ekstra i tilskotsmidlar til skogsvegar i 2017. Til saman har Fylkesmannen i Oppland fått overført 11,25 millionar kroner til…

MATMERK OG NOFIMA TILBYR ULIKE KURS FOR MATPRODUSENTAR

ost mm
Matmerk tilbyr ulike kurs for matprodusentar, både innan marknad, logistikk og vareregistrering. Gå inn på kurskalenderen til Matmerk for å sjå meir info om…

BROSJYRER OM JORDBRUKET OG OM SKOGBRUKET I OPPLAND

breistulen2
Fylkesmannen i Oppland har summert opp tala frå offentleg statstikk og frå rapporten "Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Oppland", som…

GOD SOMMAR!

fjellsmelle
Midtdalsbonden.no ønskjer alle sine brukarar god sommar! Foto: Fjellsmelle (Anne Berit Grasbakken)

EKSTRA INVESTERINGSMIDLAR TIL LANDBRUKET I OPPLAND

Nybygg abg
Oppland er tildelt 2,69 millionar kroner ekstra til investeringar i landbruket, da det er stor pågang på investeringsvirkemidlar. Til saman er det det tildelt…

HØYRING OM ENDRING AV REGLANE FOR DYRKING

nydyrking m doser olareide
Landbruks- og matdepartementet har send eit forslag om endring av jordloven og nydyrkingsforskriften på høyring. Det er til dømes foreslått å innføre eit…

NIBIO-RAPPORT OM FÔRKVALITET I ENGER I FJELL- OG DALBYGDER

timotei-fellekjopet
NIBIO har laga ein rapport om fôrkvalitet i typiske enger i fjell- og dalbygder. Förverdien i ulike grasartar er undersøkt, til og med i kveke. Her er eit…

AUKA SATS FOR TILSKOT TIL DRENERING

Default Image
Drenering er er prioritert som klima- og miljøtiltak i årets jordbruksoppgjør. Det vart bestemt å auke satsen for tilskot til drenering til 2 000 kroner per…

PROTOKOLL FRÅ MØTE I MUL 14. JUNI 2017

moteklubbe
Utval for miljø, utmark og landbruk i Ringebu (MUL) hadde møte 14. juni 2017. Protokollen kan du lese HER.

PROTOKOLL FRÅ MØTE I LUM 21. JUNI 2017

moteklubbe
Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker (LUM) i Nord-Fron hadde møte 21. juni 2017. Protokollen kan du lese HER.

INFO FRA MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR JUNI 2017

Default Image
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har gitt ut et nytt infoskriv til gårdbrukere i kommunene Ringebu og Sør-Fron. Infoskrivet er send i posten. Du kan også lese…

INFO FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON APRIL 2017

Default Image
Landbrukskontoret i Nord-Fron laga i april nytt infoskriv til gardbrukarar i kommunen. Infoskrivet er send i posten. Elles kan du lese infoskrivet HER.

FORBUD MOT ÅPEN FORBINDELSE MELLOM GJØDSELKJELLER OG HUSDYRROM I NYBYGG ER OPPHEVA

ku5
Endring av storfeholdforskriften er fastsatt 26.05.2017. Endringa opphever forbudet i § 7 mot åpen forbindelse mellom husdyrrom og gjødselkjeller i nybygg. Det…

SKOGDAGAR FOR 8. TRINN VÅREN 2017

skogdag 2014
Også denne våren blir det skogdagar for ungdomsskuleelevar. Målet med dagen er å syne ungdomane moglegheiter som finst innan skogbruk og utmark når dei skal…

MINDRE IMPORTERT KJØT I ÅR

kjott
Dei nyaste tala frå Statistisk sentralbyrå viser at det er mindre importert kjøt i butikkane så langt i år. Det skuldast meir lammekjøt på lager enn tidlegare,…

TILSKOT FRÅ UTVIKLINGSFONDET I RINGEBU

Default Image
Formannskapet i Ringebu hadde møte 18. mai, og behandla landbruksbaserte søknader til utviklingsfondet i Ringebu. Heile saken kan du lese hos Ringebu…

PERSONALNYTT FRÅ MGL

Default Image
Landbrukskonsulent Frank Juul Christiansen har sagt opp sin stilling. Han sluttar ved MGL 31.05.2017. Han vil starte i ny stilling hos Norsk…

DYREVERNNEMNDER I GUDBRANDSDALEN 2017 - 2020

dyrevernnemnd 2017 mattilsynet
I Gudbrandsdalen har vi to dyrevernnemnder, ei for "nord" (Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja) og ei for "sør" (Lillehammer, Øyer,…

FELLER FOR BARKBILLE ER SATT UT FOR SESONGEN 2017

barkbillefeller 2017 heidi paulsen
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor bistår også i 2017 NIBIO i barkbilleovervåkningsprogrammet, ved telling og registrering av bestanden av stor granbarkbille…

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL)
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
Postadresse: 
Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron 
E-post: 
postmottak@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 90 00
Org.nr.: 988 450 936

 

Landbrukskontoret i Nord-Fron
Detaljert info: Trykk HER

Besøksadresse:
Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra
Postadresse:
Nord-Fron kommune, Nedregate 50, 2640 Vinstra
E-post adresse:
post@nord-fron.kommune.no
Telefon: 61 21 61 90
Org.nr.: 839 893 132

 

Midtdalsbonden – for landbruket i Midt-Gudbrandsdal
Webredaktører:

Anne Berit Grasbakken
E-post: fmopabg@fylkesmannen.no
Telefon: 61 29 92 57

Ragnhild Sperstad
E-post: ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 52

Hilde Hammer
E-post: hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
Telefon: 61 29 92 65

 

Tips andre!